Sheet: Nốt nhạc và lời Trên bến vắng - Lê Quang Nhạc (Tờ nhạc xưa bản in năm 1953)

Top Bottom